Producenci
Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Czemproyal.pl Internetowy sklep Warszawa

1. Postanowienia ogólne

1. W Sklepie Czemproyal.pl posiadamy szeroką ofertę dzbanków i wkładów filtracyjnych, filtrów odwróconej osmozy, zmiękczaczy, odżelaźniaczy i akcesoriów niezbędnych do pozyskiwania nieskazitelnie czystej wody pitnej. Zajmujemy się również montażem i instalacją systemów uzdatniania wody.

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług na rzecz Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.czemproyal.pl przez CZEMProyal z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pułtuskiej 22/24 lok.8, 04-331 Warszawa, email info@czemproyal.pl , tel. +48 507 777 533, NIP: 1132539015, REGON: 146541783.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem www.czemproyal.pl w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie oraz wydrukowanie, a w każdym przypadku przed rejestracją Użytkownika w Sklepie Czemproyal.pl.

4. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Czemproyal.pl zawierane są w języku polskim.

5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Czemproyal.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

6. Sklep Czemproyal.pl oświadcza, iż dostarcza produkty nowe, zgodne z zamówieniem. W przypadku ujawnienia jakiegokolwiek braku zgodności z umową w stosunku do zakupionych produktów, kupujący ma prawo do reklamacji.

Sklep Czemproyal.pl ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.

7. Przed rejestracją w Sklepie Czemproyal.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Zarejestrowanie się Użytkownika w Sklepie Czemproyal.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami oraz zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej pisemnej umowy. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu od momentu rejestracji w Sklepie Czemproyal.pl .

8. Regulamin ma charakter ogólny względem innych regulaminów, które to regulują kwestie związane ze świadczeniem poszczególnych Usług. Tym samym Regulamin ma zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w innym regulaminie. W razie sprzeczności Regulaminu względem postanowień regulaminu określającego zasady świadczenia danej Usługi, pierwszeństwo stosowania mają te ostatnie, chyba, że innych regulaminów nie ma (Regulamin jest jedyną umową).

2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy dokument wraz z załącznikami;

2. Sklepie Czemproyal.pl – rozumie się przez to sklep internetowy Czemproyal.pl Internetowy sklep Warszawa dostępny pod adresem www.czemproyal.pl, umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z Usług, o których mowa w pkt. 4. Regulaminu;

3. CZEMProyal – rozumie się przez to firmę CZEMProyal z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pułtuskiej 22/24 lok.8, 04-331 Warszawa, NIP: 1132539015, REGON: 146541783;

4. Użytkowniku – rozumie się przez to korzystającą ze sklepu Czemproyal.pl osobę fizyczną, osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, utworzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5. Usłudze lub Usługach – rozumie się przez to usługi świadczone przez CZEMProyal, opisane w pkt. 4. Regulaminu;

6. Dniu rejestracji – rozumie się przez to dzień, w którym zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Regulaminie, Użytkownik za pomocą wybranego przez siebie emaila i hasła zarejestruje się w sklepie Czemproyal.pl;

7. Bezpłatnym dostępie do sklepu – rozumie się przez to okres, podczas którego Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania ze sklepu Czemproyal.pl, służący zapoznaniu się Użytkownika z funkcjonalnością wybranej Usługi sklepu i oferowanymi w nim produktami. Bezpłatny dostęp do sklepu trwa do momentu usunięcia konta przez Użytkownika lub prośby o usunięcie jego danych ze Sklepu Czemproyal.pl

8. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 tj.).

9. Dane zwykłe – jedno z wymienionych lub grupa danych np.: Imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania, adres do wysyłki, email, hasło, nr telefonu, adres siedziby firmy, NIP.

10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

11. Loginie – rozumie się przez to adres email Użytkownika, który służy zarówno do kontaktu z nim jak i do logowania się do Sklepu Czemproyal.pl.

3. Prawa autorskie

1. Wyłączne prawa autorskie do treści zawartych w Sklepie Czemproyal.pl oraz będących składnikiem Usług należą do CZEMProyal z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pułtuskiej 22/24 lok.8, 04-331 Warszawa, NIP: 1132539015, REGON: 146541783,. Prawa autorskie związane ze Sklepem Czemproyal.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 880 t.j.).

4. Rodzaje i zakres Usług

1. Sklep Czemproyal.pl świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika następujące usługi:
    a) zawieranie umów sprzedaży towarów,
    b) prowadzenie konta Klienta w Sklepie Czemproyal.pl,
    c) weryfikacja i modyfikacja złożonego zamówienia,
    d) korzystanie przez Klienta z Newslettera;
Świadczenie powyższych usług przez Sklep Czemproyal.pl odbywa się na zasadach określonych Regulaminem.

2. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania treści reklamowych w ramach strony Sklepu. Stanowią one integralną część Sklepu.

3. Usługi elektroniczne określone w pkt.4 Regulaminu, świadczone są przez Sklep Czemproyal.pl nieodpłatnie.

4. Sklep Czemproyal.pl zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Sklepu Czemproyal.pl rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności. Sklep Czemproyal.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług, w tym ich dodawania i usuwania. Zmiany w powyższym zakresie nie stanowią zmiany Regulaminu.

5. W ramach świadczenia Usługi Sklep Czemproyal.pl zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Sklepu Czemproyal.pl. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Sklepu Czemproyal.pl, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Sklepu Czemproyal.pl. CZEMProyal podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Sklepu Czemproyal.pl. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Sklepu Czemproyal.pl w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez CZEMProyal ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie podnosić z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

5. Warunki świadczenia Usług

1. Celem korzystania z Usług Użytkownik powinien spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu Czemproyal.pl, którym posługuje się Użytkownik.

2. Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić urządzenie z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

3. W przypadku Usług dostępnych przy użyciu urządzeń mobilnych, technicznym warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego do korzystania ze Sklepu Czemproyal.pl na urządzeniu Użytkownika.

4. Prawidłowe korzystanie z Usług możliwe jest jedynie po spełnieniu w/w wymagań technicznych. Sklep Czemproyal.pl nie jest odpowiedzialny za nieprawidłowości w świadczeniu Usług powstałe w związku z niespełnieniem przez Użytkownika powyższych wymogów.

5. Użytkownik może wybrać jedną z oferowanych przez Sklep Czemproyal.pl Usług i korzystać z dostępnych w niej funkcjonalności, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

6. Zasady bezpieczeństwa

1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sklep Czemproyal.pl informuje Użytkownika, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Informacja o ewentualnych ryzykach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz informacja o sposobach ich zminimalizowania – innych, niż określone w pkt. 6.2. – 6.6. poniżej – znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie Czemproyal.pl, która stanowi integralną część Regulaminu.

2. Użytkownik nie powinien używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń pozwalających na korzystanie z Usług niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

3. Użytkownik nie powinien zapisywać swoich haseł do Sklepu Czemproyal.pl ani udostępniać ich osobom trzecim oraz nieupoważnionym.

4. Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Sklepu Czemproyal.pl, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie ze Sklepu Czemproyal.pl i zgłosić niezwłocznie problem do CZEMProyal.

5. CZEMProyal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim hasła i adresu email służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Sklepie Czemproyal.pl .

7. Dostęp do Sklepu Czemproyal.pl i rejestracja Użytkownika

1. Użytkownik przed zarejestrowaniem się do Sklepu Czemproyal.pl zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i zaakceptować ich treść. Aby rozpocząć zakupy w Sklepie Czemproyal.pl , Użytkownik musi zarejestrować się zgodnie z poleceniami Sklepu Czemproyal.pl.

2. Dostęp do Sklepu Czemproyal.pl uzyskują Użytkownicy, którzy prawidłowo przeszli proces rejestracji w Sklepie Czemproyal.pl. Korzystanie ze Sklepu Czemproyal.pl jest bezpłatne.

3. Podczas rejestracji do Sklepu Czemproyal.pl Użytkownik wprowadza swój adres email i hasło (które składa się z minimum 6 znaków).

4. Użytkownik zobowiązany jest, przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Czemproyal.pl, do wprowadzenia prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym Danych zwykłych, co umożliwi mu prawidłowe korzystanie z funkcji Sklepu Czemproyal.pl.

5. W przypadku zmiany jakiejkolwiek z Danych, o których mowa w pkt. 7.4., Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w swoim profilu Sklepu Czemproyal.pl.

6. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:
    1. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać lub utrudniać normalne funkcjonowanie Sklepu Czemproyal.pl, utrudniać jego dostępność innym Użytkownikom,
    2. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w odniesieniu do Sklepu Czemproyal.pl,
    3. dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes CZEMProyal lub podmiotów trzecich.

7. CZEMProyal oświadcza, że w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi Użytkownikowi dostęp do Sklepu Czemproyal.pl.

8. Okres świadczenia Usług

1. Świadczenie usług rozpoczyna się w momencie poprawnego zarejestrowania konta przez Użytkownika w Sklepie Czemproyal.pl.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usług świadczonych przez Sklep Czemproyal.pl poprzez usunięcie konta.

3. Zaprzestanie świadczenia Usług przez Sklep Czemproyal.pl może nastąpić w szczególności:
    1. śmierci Użytkownika,
    2. ustania bytu prawnego Użytkownika,
    3. nieuiszczenia przez Użytkownika należności w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt. 10.8.

4. Sklep Czemproyal.pl zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik:
   1. umyślnie narusza postanowienia Regulaminu,
   2. dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Sklepie Czemproyal.pl lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Sklepu Czemproyal.pl,
   3. dokonuje czynności niezgodnych z prawem,
   4. działa na szkodę Sklepu Czemproyal.pl,
   5. podał nieprawdziwe dane,
   6. utracił login lub hasło oraz nie skorzystał ze wskazanej przez Sklep Czemproyal.pl procedury odzysku loginu lub hasła,
   7. w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach.

W takich przypadkach Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń od CZEMProyal. W szczególności wyłączone jest prawo dochodzenia przez Użytkownika od CZEMProyal odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. W przypadku określonym w pkt. 8.3.1., następcy prawni powinni zgłosić ten fakt do Sklepu Czemproyal.pl, a w przypadku określonym w pkt. 8.3.2. powiadomić powinien Użytkownik.

9. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

1. Sklep Czemproyal.pl przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów dostępnych w Sklepie Czemproyal.pl, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

3. Elementem procedury każdego zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Użytkownik potwierdza zaznaczając odpowiednie pole checkbox podczas rejestracji w Sklepie Czemproyal.pl. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury rejestracji użytkownika lub toku zakupu bez rejestracji uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu Czemproyal.pl.

4. Składający zamówienie Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym podania danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym w Sklepie Czemproyal.pl. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

5. Użytkownik po złożeniu prawidłowo wypełnionego zamówienia, otrzyma od pracownika Sklepu Czemproyal.pl drogą mailową odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
Z tą chwilą zawarta zostaje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, która wiąże obie strony.

6. Treścią umowy jest potwierdzone przez pracownika Sklepu Czemproyal.pl zamówienie oraz niniejszy Regulamin.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Użytkownika.

8. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

10. Odpłatność za Usługę

1. Strony zgodnie postanawiają, że Sklep Czemproyal.pl będzie zarachowywał wpłaty pochodzące od kupującego w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych, niezależnie od treści oświadczeń Użytkownika towarzyszących wpłacie.

2. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu Czemproyal.pl są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w polskich złotych.

3. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia.

4. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Czemproyal.pl w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.

6. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

7. Płatności za złożone zamówienie należy dokonać niezwłocznie po potwierdzeniu przez Sklep Czemproyal.pl, za pomocą wiadomości email, przyjęcia zamówienia do realizacji. W tytule przelewu proszę wpisać tylko i wyłącznie nr zamówienia, imię i nazwisko.

8. Płatności za zamówione produkty kupujący powinien dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia lub poinformować Sklep Czemproyal.pl o innym terminie zapłaty. Po 3 dniach i braku kontaktu ze strony Kupującego zamówienie zostanie anulowane.

9. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie Czemproyal.pl wystawiane są paragony fiskalne lub FV VAT.

10. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

11. Dostawa

1 Zamówione produkty dostarczane są po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, InPost lub Poczty Polskiej, według wyboru Użytkownika dokonanego przy składaniu zamówienia.

2. Zamówione towary dostarczane są - w zależności od wyboru Użytkownika - bezpośrednio na adres Użytkownika wskazany w formularzu zamówienia lub odbierane osobiście w wybranym punkcie odbioru osobistego.

3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów, koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, w zależności od wybranej formy dostawy, zgodnie z obowiązującymi regulaminami firm realizujących wysyłki tj. Poczty Polskiej, InPost lub DPD. Wyjątkiem mogą być przesyłki o niestandardowych wymiarach i wadze. O takiej sytuacji kupujący będzie poinformowany przez Sklep Czemproyal.pl mailowo lub telefonicznie oraz ustalony zostanie indywidualny koszt wysyłki danego zamówienia.

4. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

5. Czas dostawy zamówienia wynosi od 24 h do 14 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Zamówienia złożone i opłacone do godz. 15:00, realizowane są w ciągu 24 h. Dotyczy to produktów przy których widnieje informacja "Wysyłka w: 24 godziny".

6. Sklep Czemproyal.pl realizuje również wysyłki zamówień za granicę. Koszt takiej wysyłki ustalany jest indywidualnie, w zależności od wielkości paczki oraz miejsca dostarczenia i wynosi od 1 do 15 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

7. Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 999 pln, dotyczy wpłaty na konto bankowe za zamówione produkty oraz dostawę kurierem. Darmowa wysyłka nie łączy się z promocjami, rabatami i przyznawaniem gratisów.

8. Paczki wysyłane są tylko w dni robocze. W dni ustawowo wolne od pracy tj. sobota, niedziela i święta, zamówień nie wysyłamy. W przypadku chęci odbioru osobistego w sobotę, prosimy o wcześniejszy kontakt.

9. Sklep Czemproyal.pl prosi o informację o dostarczeniu bezpiecznie paczki w dniu jej otrzymania, będzie to dla nas sygnał, iż zamówienie zostało zrealizowane pomyślnie.

12. Reklamacje konsumenckie/ Gwarancja

1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w Sklepie Czemproyal.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022 poz 2337).
Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: info@czemproyal.pl lub pisemnie na adres: CZEMProyal, ul. Pułtuska 22/24 lok.8, 04-331 Warszawa.

2. Reklamacja powinna być wysłana z adresu mailowego podanego na koncie Użytkownika w Sklepie Czemproyal.pl.

3. Sklep Czemproyal.pl odpowiada wobec Użytkownika, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak Sklep Czemproyal.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

4. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Użytkownik może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika podane przy rejestracji, numer zamówienia, zdjęcie i  informację o rodzaju stwierdzonych niezgodności towaru z umową, żądanie Użytkownika oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie Czemproyal.pl.

6. Reklamowany produkt należy dostarczyć, na koszt sklepu CZEMProyal, na adres wskazany przez Sklep CZEMProyal lub osobiście (po wcześniejszym kontakcie) do siedziby firmy CZEMProyal.

7. Sklep Czemproyal.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Użytkownika, Sklep Czemproyal.pl naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa obniży jego cenę albo zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem ani przedsiębiorcą uprzywilejowanym, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Gwarancja udzielana jest przez Producenta, na czas i zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.

10. Wyłączenie możliwości reklamacji.
Jeśli przy dokonywaniu zakupu klient zostanie poinformowany o niezgodności towaru w stosunku do towaru zgodnego  z umową, nie ma możliwości reklamacji.
Towaru przecenionego ze względu na niezgodność z umową zasadniczo nie można również zwrócić.

13. Wymiana

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany zakupionego produktu na dowolny inny produkt z oferty Sklepu Czemproyal.pl dostępny w tej samej cenie, jeśli prośba o wymianę zostanie zgłoszona nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wydania/dostawy towaru.

2. W celu dokonania wymiany należy poinformować Sklep Czemproyal.pl o zamiarze dokonania wymiany drogą mailową (info@czemproyal.pl), a następnie odesłać towar (na swój koszt) do CZEMProyal lub dostarczyć osobiście we wskazane przez Sklep Czemproyal.pl miejsce.

3. Dokonując wymiany należy podać dane Użytkownika podane przy rejestracji, numer zamówienia, rodzaje produktów, które mają zostać wymienione oraz przedstawić potwierdzenie dokonania zakupu wymienianego towaru w Sklepie Czemproyal.pl.

4. Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Użytkownikowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów użytkowania, a wraz z produktem zwrócić otrzymane instrukcje użytkowania, dowód zakupu, gwarancję itp.

5. Powyższe postanowienia dotyczące wymiany towaru nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

14. Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient dokonujący zakupu, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu Czemproyal.pl, może od tej umowy odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (np. załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta) za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@czemproyal.pl) lub pisemnie na adres CZEMProyal, przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sklep Czemproyal.pl wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

2. Sklep Czemproyal.pl ma obowiązek niezwłocznie przesłać kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep Czemproyal.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. Sklep Czemproyal.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Czemproyal.pl).
Jeżeli Sklep Czemproyal.pl nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt do Sklepu Czemproyal.pl lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep Czemproyal.pl do odbioru, chyba że Sklep Czemproyal.pl zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Jeżeli kupujący dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. Sklep Czemproyal.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Zwrotów towaru należy dokonywać do CZEMProyal, lub osobiście w miejsce wskazane przez Sklep Czemproyal.pl.

5. Sklep Czemproyal.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
Jeżeli kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Czemproyal.pl, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do CZEMProyal), chyba że Sklep Czemproyal.pl zgodził się je ponieść.
Konsument ponosi również koszt zwrotu produktów, jeżeli ze względu na swój charakter produkty te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie kupującego – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowania, dowód zakupu, gwarancję itp.

7. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 38 ww. ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jegozindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo
odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

15. Dane Użytkownika i ich ochrona

1. CZEMProyal jest administratorem danych osobowych w zakresie danych Użytkowników w rozumieniu RODO, które Użytkownik udostępnił w celu świadczenia Usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu.

2. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do realizacji Usługi. Dane są udostępniane przez Użytkownika na etapie jego rejestracji w Sklepie Czemproyal.pl oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.

3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2017., poz. 1219 t.j.), CZEMProyal jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które są niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. CZEMProyal jest w szczególności uprawniony do przetwarzania takich danych Użytkowników jak:
   1. Imię i nazwisko/firma;
   2. numer ewidencyjny NIP;
   3. numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numeru paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób fizycznych);
   4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania/siedziby;
   5. adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu.

5. CZEMProyal może przetwarzać również dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
   1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 11.4.;
   2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
   3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
   4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

6. W celu realizacji Usług lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, CZEMProyal może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

7. Po zakończeniu korzystania z Usługi przez Użytkownika, CZEMProyal jest uprawniony do przetwarzania danych, które są:
   1. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
   2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez CZEMProyal, za zgodą Użytkownika;
   3. w przypadku uzyskania przez CZEMProyal wiadomości o niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniu z Usługi przez Użytkownika, CZEMProyal ma prawo do przetwarzania danych niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
   4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Dane Użytkownika będą przetwarzane przez CZEMProyal przez czas korzystania przez Użytkownika z konta, a po jego usunięciu, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług CZEMProyal.

8. CZEMProyal powierza przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę. Informacje o podmiotach, którym CZEMProyal powierza przetwarzanie danych osobowych, jak również szczegółowe zasady przetwarzania danych, zawiera polityka prywatności. Wszystkie podmioty, którym CZEMProyal powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych, wymaganych przez przepisy prawa.

9. CZEMProyal oświadcza, że zapewnia ochronę danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa. Wszystkie zbierane dane chronione są przy użyciu racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieuprawnionym wykorzystaniem.

16. Odpowiedzialność CZEMProyal

1. CZEMProyal podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Czemproyal.pl pod względem technicznym, formalnym i prawnym.

2. CZEMProyal będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Sklepu Czemproyal.pl.

3. Aktualizacja dokonywana będzie przez CZEMProyal bez obciążania Użytkownika dodatkowymi kosztami.

4. CZEMProyal nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Czemproyal.pl oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się ze Sklepem Czemproyal.pl.

5. CZEMProyal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu trwałej lub czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od CZEMProyal oraz z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

6. CZEMProyal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Sklepu Czemproyal.pl powstałe wskutek zaplanowanej przez CZEMProyal przerwy technicznej wynikającej ze zmiany funkcjonalności czy aktualizacji Sklepu Czemproyal.pl.

17. Zmiana Regulaminu

1. CZEMProyal zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku:
   1. zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Sklepu Czemproyal.pl,
   2. konieczności dostosowania działania Sklepu Czemproyal.pl i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa,
   3. w innych uzasadnionych przypadkach.

3. O zmianie Regulaminu Sklep Czemproyal.pl zawiadamia Użytkownika poprzez wysłanie informacji o pojawieniu się nowego Regulaminu, który dostępny jest w Sklepie Czemproyal.pl.

4. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika treści nowego Regulaminu CZEMProyal będzie świadczył Usługi na zasadach określonych w nowym Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest stosować postanowienia nowego Regulaminu.

5. Niezaakceptowanie przez Użytkownika nowego Regulaminu jest jednoznaczne z rezygnacją Użytkownika z Usług, co wiąże się z usunięciem konta w Sklepie Czemproyal.pl .

6. CZEMProyal zapewni Użytkownikowi trzyletni okres przejściowy na zaakceptowanie nowego Regulaminu, liczony od dnia opublikowania Regulaminu przez CZEMProyal. Niezaakceptowanie przez Użytkownika treści nowego Regulaminu w wyżej wskazanym okresie równoznaczne jest z rezygnacją przez Użytkownika z Usług świadczonych przez CZEMProyal i rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez CZEMProyal. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem konta w Sklepie Czemproyal.pl .

7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcia konta Użytkownika w Sklepie Czemproyal.pl, opisanych w pkt. 13.5. i 13.6., zgodnie z polityką prywatności, CZEMProyal zastrzega sobie prawo przechowywania danych użytkownika dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usługi, przez ustawowy okres przedawnienia roszczeń.


18. Gratisy/ Kupony rabatowe

1. Przesyłka gratis przy zamówieniu powyżej 999 pln (przesyłka kurierem przy wpłacie na konto) oraz gratisy nie dotyczą asortymentu zakupionego z rabatem i produktów w promocyjnej cenie jak również rabaty nie łączą się z promocjami i zamówieniami za pobraniem.

2. Koszt wysyłki nie jest wliczany do wartości zamówienia w przypadku przyznawania gratisów.

3. Kupony rabatowe:
   1. Kupon rabatowy przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania.
   2. Okres ważności kuponu rabatowego jest równy czasowi trwania promocji i nie może zostać przedłużony.
   3. W celu skorzystania z kuponu rabatowego należy zarejestrować się w Sklepie Czemproyal.pl.
   4. Kupon rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
   5. Kupon rabatowy może zostać zrealizowany przez cały okres swojej ważności.
   6. Reklamacje produktów zakupionych przy wykorzystaniu kuponu rabatowego podlegają identycznym procedurom jak reklamacje produktów zakupionych bez wykorzystania kuponu rabatowego.
   7. Aby uzyskać zniżkę, każdy Użytkownik posiadający kupon rabatowy musi wprowadzić hasło promocyjne w miejsce do tego przeznaczone w koszyku.
   8. Kupon rabatowy nie obejmuje zakupów przez Allegro i nie łączy się z innymi promocjami.
   9. Kupon rabatowy nie jest środkiem płatniczym, a jedynie przyznaniem rabatu przy zachowaniu powyższych warunków niniejszego Regulaminu.
   10. Skorzystanie z kuponu rabatowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

19. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z wszelkich usług dodatkowych świadczonych przez Sklep Czemproyal.pl i podmioty zewnętrzne dostępne w Sklepie Czemproyal.pl następuje na zasadach określonych w regulaminach tych usług po ich zaakceptowaniu. W niektórych przypadkach wymagane będzie od Użytkowników zawarcie umowy na świadczenie tychże dodatkowych usług.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Sklepie Czemproyal.pl oraz zaakceptowania jego treści przez Użytkownika i jest dostępny w zakładce „Regulamin sklepu”. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych przez Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

4. Spory powstałe w związku ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby CZEMProyal. Prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądów powszechnych.

5. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu to:
      1. Polityka Prywatności
      2. Załącznik nr 1 (Prawo odstąpienia od umowy)
      3. Załącznik nr 2 (Wzór odstąpienia od umowy)
      Zmiana załączników do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu.

6. Korespondencja ze Sklepem Czemproyal.pl odbywa się za pośrednictwem adresu mailowego podanego podczas rejestracji w Sklepie Czemproyal.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl