Producenci
Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Czemproyal.pl Internetowy sklep Warszawa

 

Zapewniam moim Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, który będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, jest Sklep Czemproyal.pl Internetowy sklep Warszawa dostępny pod adresem www.czemproyal.pl (dalej zwany Sklep Czemproyal.pl) z siedzibą w Warszawie przy ul. Pułtuskiej 22/24 lok.8, 04-331 Warszawa.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do administratora na adres e-mail: info@czemproyal.pl lub na adres pocztowy: Administrator danych osobowych CZEMProyal ul. Pułtuska 22/24 lok.8, 04-331 Warszawa.

Skąd pozyskuję Twoje dane osobowe?
Otrzymałem je bezpośrednio od Ciebie podczas rejestracji w Sklepie Czemproyal.pl lub z serwisu Allegro, za pośrednictwem którego dokonałeś/łaś zakupu towarów pochodzących z mojego konta/sklepu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Czemproyal.pl?
Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, jak również do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu Czemproyal.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary kupione w Sklepie Czemproyal.pl;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
• zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c- przepisy prawa zobowiązują mnie do przetwarzania Twoich danych dla celów wypełnienia obowiązku prawnego;
• obsługi reklamacji w Sklepie Czemproyal.pl , w przypadku, gdy takową reklamację złożysz;
• obsługi zgłoszeń, zapytań, które kierujesz do Sklepu Czemproyal.pl (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzam również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu Czemproyal.pl, którym jest:
• monitorowanie Twojej aktywności poprzez wpisywanie i wyszukiwanie słów kluczowych;
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego;
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail i telefon;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczę Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie
przestrzegania zasad wewnętrznych Sklepu Czemproyal.pl oraz przeciwdziałanie oszustwom, nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będę przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy podanie danych osobowych jest niezbędne?
Wymagam podania przez Ciebie niezbędnych danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, czyli inaczej mówiąc móc świadczyć Ci usługę.
Są to m.in.:
- adres email,
- nick allegro,
- hasło,
- nr telefonu,
- adres zamieszkania, adres do wysyłki
- nazwa i dane siedziby firmy, NIP, Regon (w przypadku prośby o wystawienie FV na Twoją działalność).


Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będę mógł zawrzeć z Tobą umowy, a tym samym nie będzie możliwe korzystanie przez Ciebie ze Sklepu Czemproyal.pl.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Czemproyal.pl w zakresie przetwarzanych danych?
Oświadczam spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
- prawo dostępu,
- sprostowania oraz usunięcia Twoich danych,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- prawo do ich przenoszenia,
- niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także
- prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Sklep Czemproyal.pl; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający sprawdzić mi prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą mi już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po mojej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193.

Kiedy możesz wnieść sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z tego prawa możesz skorzystać od dnia 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniam podmiotom wspierającym mnie w świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w realizacji zamówień, czyli takim, które zapewniają usługi kurierskie, pocztowe, płatnicze, współpracują w ramach kampanii marketingowych czy dostawcy oprogramowania sklepu.
Twoje dane osobowe udostępniam również dostawcy oprogramowania w chmurze (program do fakturowania), księgowej z tytułu obowiązku prawnego o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.
Mogę przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Okres przez jaki przechowuje Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowuję od momentu rejestracji w Sklepie Czemproyal.pl do czasu zgłoszenia prośby o ich usunięcie, a także po jej zakończeniu w nw. celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowuję Twoje dane osobowe dla celów marketingowych (jeśli wyrażiłaś/eś na to zgodę) przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W przypadku konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będę przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będę przechowywać dane przez okres, w którym Sklep Czemproyal.pl zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazuję Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie przekazuję Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzam Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez Sklep Czemproyal.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
Musisz wiedzieć, że korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną w momencie nieodpowiedniego zadbania o bezpieczeństwo swoich danych, narażasz się m.in. na ryzyko:

  • ingerencji w Twoje dane osób niepowołanych, które mogą przeglądać, skopiować, zmodyfikować i skasować Twoje dane,
  • ingerencji osób trzecich w transmisję informacji między Twoim systemem a moim systemem,
  • otrzymywania niechcianej poczty elektronicznej,
  • zainfekowania Twojego systemu złośliwym oprogramowaniem (malware),
  • wyłudzenia Twoich danych (phishing),
  • podrobienia protokołów i certyfikatów bezpieczeństwa.

Aby zminimalizować powyższe ryzyka:

  • nie podawaj nikomu swojego hasła i loginu,
  • używaj zawsze aktualnych wersji oprogramowania np. przeglądarki, programu antywirusowego.

Pliki cookie
Sklep Czemproyal.pl używa na swoich stronach internetowych tzw. plików cookie. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te zawierają najczęściej nazwy stron internetowych, z których pochodzą, informacje o czasie ich przechowywania na końcowym urządzeniu oraz unikalny numer służący identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową. Cookies w Sklepie Czemproyal.pl pozwalają m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stron, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze stron, ulepszania funkcji, z których korzystasz, korzystanie z narzędzi marketingowych i systemu komentarzy.

Korzystam z technologii, takich jak pliki cookie, w celu dostosowania treści i reklamy, zapewnienia funkcji mediów społecznościowych i analizy ruchu na stronie. Udostępniam informacje na temat korzystania z witryny zaufanym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie.

W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub zupełnego dezaktywowania plików cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki lub pod poniższymi linkami http://www.aboutads.info/choices,  http://www.youronlinechoices.eu/. Może to jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji Sklepu Czemproyal.pl.

 

Kampanie reklamowe
W ramach prowadzonych działań reklamowych korzystam między innymi z technologii dostarczanych przez zewnętrznych partnerów reklamowych. Są to między innymi:

- Google

- Facebook (w tym narzędzia biznesowe Facebooka).

Charakter i forma komunikatów reklamowych Sklepu Czemproyal.pl zależy od zainteresowań, miejsca zamieszkania i innych parametrów pozwalających na indywidualizowanie przekazu reklamowego.

Jak tworzyć login i hasło?
Ponieważ sam nadajesz login i hasło musisz pamiętać o tym, że login i hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !, %, &).

Nie pamiętam loginu lub hasła
W przypadku utraty hasła należy skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła”. W następnym kroku proszę o wpisanie adresu e-mail użytego podczas rejestracji, na który zostanie wysłana wiadomość z linkiem do utworzenia nowego hasła. W przypadku utraty loginu i dostępu do e-maila podanego podczas rejestracji proszę o kontakt telefoniczny ze Sklepem Czemproyal.pl.

Powrót do regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl